Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VV: Voorbeeld Voorwaarden;

Niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen VV en een koper waarop VV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met VV, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van VV zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is VV niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van VV’s offerte.

3. In offertes van VV genoemde levertijden en andere voor door VV te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

4. Door VV opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten en andere heffingen van overheidswege.

5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.

6. VV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af VV.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

1. Door VV opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

2. Bij niet tijdige levering dient de koper VV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en VV een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

3. De door VV opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is VV toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is VV bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Technische eisen enz.

1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is VV er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door VV een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen VV en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

indien na het sluiten van de overeenkomst aan VV omstandigheden ter kennis komen die VV goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

indien VV de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is VV bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van VV schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan VV zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is VV bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie

1. De garantie op producten van VV die zijn voorzien van fabrieksmatig aangebrachte serienummers, strekt tot kosteloze reparatie, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door VV afdeling Technische Dienst een fabricage of materiële fout wordt geconstateerd.

2. Garantie kan alleen worden verstrekt als het product compleet en in de originele verpakking wordt geretourneerd, samen met de originele aankoopbon.

3. Na reparatie cq vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw in.

4. Op reparaties wordt een garantie gegeven voor de tijdsduur van 90 dagen, echter alleen op hardware producten die van VV afkomstig zijn.

5. Als bij reparaties cq het aanleggen van een netwerk of upgraden van een compleet systeem onderdelen gebruikt worden die afkomstig zijn van derden, wordt er GEEN garantie gegeven op de werking van het geheel.

6. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van VV liggen, komt de garantie te vervallen.

7. Bij levering van een compleet systeem wordt alleen garantie gegeven als het systeem compleet en onveranderd wordt aangeboden.

8. Als een compleet systeem is uitgebreid met onderdelen die niet afkomstig zijn van VV komt de garantie te vervallen.

9. Indien bij reparatie blijkt dat er geen sprake is van een technisch probleem, maar een storing, bijvoorbeeld, door een virus wordt veroorzaakt, zal VV deze (indien mogelijk) verwijderen. De kosten daarvoor worden in rekening gebracht aan de cliënt.

10. Bij het plaatsen van een nieuwe harddisk, wordt alleen originele software geïnstalleerd, mits deze is meegeleverd. Voor verlies van geïnstalleerde software tijdens een reparatie, is VV nimmer aansprakelijk. U dient dus zelf, vooraf, een back-up te maken.

11. In geval dat een systeem voor een hardware fout wordt aangeboden, maar software het probleem blijkt te zijn, of dat er geen fouten in de hardware zijn, dan wordt er € 25,= Incl Btw (voor onderzoekskosten) in rekening gebracht, zonder dat wij ons verplichten deze storing te verhelpen, tenzij het gaat om originele software die bij de producten van VV is meegeleverd.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van VV totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met VV gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

2. Door VV geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan VV danwel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin VV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van VV zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht VV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:

– in Euro valuta

– inclusief BTW

– op basis van door VV gehanteerde minimum hoeveelheden

– exclusief transportkosten

2. Indien VV met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is VV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien VV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.

3. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 7)

Artikel 13. Emballage

1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening.

Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.

2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits VV deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 14. Betaling (Bedrijven)

1. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 5 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van VV en de verplichtingen van de koper jegens VV onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Kredietbeperking

VV is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet is verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 8)

Artikel 16. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

over de eerste € 500, 00 20%

over het meerdere tot € 2.500, 00 10%

over het meerdere tot € 5.000, 00 8%

over het meerdere tot € 7.500,00 5%

over het meerdere 3%

2. Indien VV aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 9)

Artikel 17. Aansprakelijkheid

VV is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 10 (Garantie) van deze voorwaarden.

2. VV is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van VV of haar ondergeschikten;

3. De aansprakelijkheid van VV is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van VV in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.

4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en VV aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van VV beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 10)

Artikel 18. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop VV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor VV niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van VV opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door VV niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien VV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van VV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft VV het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 11)

Artikel 20. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen VV en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
VV zal uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de normen van de Nederlandse Wet Persoonregistraties behandelen.

UV Lampen worden aangetekend op gestuurd. Het versturen van uv lampen is voor eigen risico.
Uv Lampen worden niet om geruild
vloeistoffen, lampen en poeders
Vloeistoffen, lampen en poeders zijn breekbare producten. Wij verpakken alle producten zo zorgvuldig mogelijk.
Flessen met vloeistof kunnen vanwege het vele schudden tijdens transport lekken. Wij leveren daarom vloeistoffen in een aparte plastic zak zodat lekkage opgevangen word. U kunt op lekkage van deze producten geen aanspraak maken.
Lampen worden zorgvuldig ingepakt in noppenfolie of luchtzakjes. Eventuele gebroken lampen kunt u direct na ontvangst binnen 24 uur aan ons melden. Gelukkig gebeurd dit maar zelden.
Emmers worden met plakband extra dicht gemaakt om te voorkomen dat het deksel eraf gaat.